Yahrzeits 24 Tishrei to 30 Tishrei

26 Nathan Green; 26 Frances Fenton; 27 Freda Silverman; 27 Morris Fineberg; 27 Leon Leve; 28 Louis Bloom; Oct 19-Dorothy Crotty Kearsey